PAGALBA MOKYTOJUI


Mokinių projektinės veiklos darbo planas>>>>>


Susirinkimo dalyvių sąrašo forma>>>>>


Mokinių individualios pažangos stebėjimo formos>>>>>


Paraiškos dalyvauti olimpiadoje forma >>>>>


Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamosios programos >>>>>


Ilgalaikių planų, pamokos detalaus plano, pamokos kitoje aplinkoje, nuotolinio mokymo pamokos, metodinės grupės metų veiklos planų, neformaliojo švietimo, modulių, individualių/pritaikytų programų, Individualios pagalbos plano formos >>>>>


5-8 kl. mokinio socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapas>>>>>


 Pažangos pamatavimo ir fiksavimo metodai (metodinė priemonė) >>>>>


Ugdymo(si) veiklos (pamokos) stebėjimo protokolo forma >>>>>


Metodinio darbo kortelė>>>>>


 METODINIAI DARBAI


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Matematika, 8 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. Lygčių su vienu kintamuoju sprendimas. Pamokos planas>>>>> (2020-10)

ANOTACIJA. Šiame metodiniame darbe pateikiamas pamokos, skirtos temai „Lygčių sprendimas“ 8-oje klasėje, planas. Pamokos metu vyksta temos paaiškinimas, žinių įtvirtinimas, jų apibendrinimas ir patikrinimas. Plane numatytas veiklos rūšies pakeitimas, frontalinių ir individualiųjų darbo metodų kaita. Pateikiami klausimai apklausai žodžiu, mokomieji uždaviniai savarankiškam ir kolektyviniam darbui bei žinių patikrinimui dirbant porose. Priedai – PowerPoint pateiktis bei veiklos pamokoje įsivertinimo lapas. Planas skirtas matematikos mokytojams, dirbantiems mokyklose rusų ugdomąja kalba.

AUTORIUS. Matematikos vyr. mokytoja Viktoriya Kolesnikova


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Lietuvių kalba, 5 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. Kodėl? Samprotavimo požymiai. Pamokos planas>>>>> (2019-10)

ANOTACIJA. Pamokos planas skirtas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Pamokos tikslas: išsiaiškinti samprotavimo požymius ir gebėti išryškinti problemą bei apie ją samprotauti. Darbe pateiktas detalus pamokos planas, „Power Point“ pateiktis ir priedai, kuriuose WORD formatu sudėta visa medžiaga reikalinga sėkmingai pamokai nurodyta tema.

AUTORIUS. Lietuvių kalbos vyr. mokytojas Giedrius Rimkus


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Gimtoji kalba (rusų), 7 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. N.Zabolockio eilėraščio „Gulbė zoologijos sode“ («Лебедь в зоопарке») analizė. Pamokos planas>>>>> (2018-06)

ANOTACIJA. Pamokos planas skirtas rusų kalbos mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Darbe pateiktas pamokos planas, „Power Point“ pateiktis su palyginimui skirtomis iliustracijomis ir motyvuojančiu mini žaidimu. Taip pat pateikta padalomoji medžiaga – lapas su analizės lentele, schema „Veno žiedai“, kurie skirti rasti bendrybes ir skirtumus pagal duotus kriterijus. Pamokos tikslas: detali eilėraščio analizė, gulbės vaizdo palyginimas eilėraštyje ir kitose dailės srityse (balete, tapyboje); simbolinės gulbės vaizdo reikšmės nustatymas ir eilėraščio temos įvardijimas.

AUTORIUS. Rusų k. vyr. mokytoja Lena Maškovec


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Informacinės technologijos, 7 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. Duomenų apdorojimas ir pateikimas skaičiuokle. Diferencijuotos kontrolinio darbo užduotys>>>>> (2017-06)

ANOTACIJA. Šį metodinį darbą (rusų kalba) sudaro temos „Duomenų apdorojimas ir pateikimas skaičiuokle“ kontrolinio darbo  užduotys bei vertinimo lentelės, sudarytos „MS Excel“ programa. Kontrolinio darbo tikslas – patikrinti, kaip išmokta programos tema ir fiksuoti mokinio mokymosi rezultatus, pažymiu vertinant jo žinias, įgūdžius, dalykinius gebėjimus. Kontrolinį darbą sudaro įvairaus sunkumo (diferencijuotos) praktinės užduotys (3 variantai).  Užduotys sudarytos atsižvelgiant į Bendrosiose programose numatytas nuostatas (tema „Duomenų apdorojimas ir pateikimas skaičiuokle“). Galima pateikti skirtingų lygių klasėms ir mokiniams. Mokiniai gali išsirinkti užduotis pagal savo gebėjimus ir lygį.

AUTORIUS. IT vyr. mokytoja Irina Morgajeva


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Gimtoji kalba (rusų), lietuvių kalba, muzika, 1 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. „Mokyklinio kalendoriaus lapus verčiant“. Šventės mamoms scenarijus>>>>> (2017-06)

ANOTACIJA. Darbe pateikiamas mamyčių šventės scenarijus rusų, lietuvių kalba, skirtas kovo 8-ajai paminėti. Čia pateikiami eilėraščiai, dainų žodžiai ir trumpos sceninės linksmos miniatiūros, skirtos mamytėms. Tikslai: ugdyti vaikų meilės, pagarbos jausmą savo artimiesiems; žadinti estetinį jausmą per įvairias meno rūšis; lavinti saviraiškos poreikį; mokyti naujų frazių bei vaizdingų posakių rusų ir lietuvių kalbomis.

AUTORIAI. Pradinių klasių mokytoja metodininkė Tatjana Novickaja, lietuvių kalbos vyr.   mokytoja Rita Galbogienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Žaneta Vitkienė, muzikos mokytoja metodininkė Galina Žilcova


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Gimtoji kalba (rusų), 7 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. Gyvenimas vienas, o likimai skirtingi... Dorovės pamokos pagal Vladimiro Korolenko apysaką „Požemio vaikai“. Pamokos planas>>>>> (2017-06)

ANOTACIJA. Pamokos planas skirtas rusų kalbos mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų   mokyklose. Kartu su pamokos planu pateikiama „Power Point“ programa parengta pateiktis, padalomoji medžiaga – lapas su „fišboun“ schema. Pamokos uždavinys: mokiniai, prisiminę pagrindinius apysakos „Požemių vaikai“ epizodus, aptarę herojų veiksmų motyvus, panaudoję „fišboun“ metodą, įvardys  dorovines vertybes, kurios egzistuoja visais laikais.

AUTORIUS. Rusų k. vyr. mokytoja L.Maškovec


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Gimtoji kalba (rusų), 7 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. N.Nekrasovo eilėraščio „Prie Volgos“ («На Волге») analizė. Pamokos planas>>>>> (2016-12)

ANOTACIJA. Pamokos planas skirtas rusų kalbos mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų   mokyklose. Kartu su pamokos planu pateikiama „Power Point“ programa parengta pateiktis, padalomoji medžiaga – lapai su užduotimis ir įsivertinimo lentelės. Pamokos uždavinys: mokiniai, perskaitę eilėraštį, prisiminę 6 kepurių spalvų reikšmes, susigrupavę pagal kepurės spalvą, padarys po 1-2 užduotis, pristatys jas klasėje, ras 1-3 bendrus/skirtingus bruožus su I. Repino paveikslu „Volgos burliokai“ («Бурлаки на Волге»).

AUTORIUS. Rusų k. vyr. mokytoja Lena Maškovec


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Lietuvių, rusų ir anglų kalbos, gamta ir žmogus, technologijos, pilietiškumo ugdymas, sveika gyvensena, karjeros ugdymas,  OLWEUS programa, 5-6 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. „Panemunės pilys“. Integruotos veiklos kitoje aplinkoje planas ir aprašymas>>>>> (2016-06)

ANOTACIJA. Darbe pateikiama: detalus integruotų pamokų kitoje aplinkoje planas; padalomoji medžiaga – užduotys lietuvių, rusų ir anglų kalbų pamokoms, gamtos ir žmogaus pamokai, technologijų pamokai; vaizdinė medžiaga apie Panemunės pilis ir jų apylinkes; vaizdinė medžiaga klasės valandėlei apie pilietiškumą, sveiką gyvenimo būdą bei vertybines nuostatas „Kas yra MAROZAS?“.    Priemonė skirta mokinių bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių lavinimui.     Laukiami rezultatai: mokiniai, naudodamiesi integruotos veiklos metu surinkta medžiaga, gebės pagal poreikį įvairiais aspektais bent 4-10 sakinių pristatyti Panemunės pilis.

AUTORIUS. Anglų k. mokytoja metodininkė Rima Norkienė, lietuvių k. vyr. mokytojas Giedrius Rimkus, rusų k. mokytoja metodininkė Jelena Volkova, technologijų vyr. mokytoja Oga Sudzilovskaja, gamtos ir žmogaus mokytoja Loreta Koškina


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Fizika, 7 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. Šviesos reiškiniai. Diferencijuotos kontrolinio darbo užduotys>>>>> (2016-06)

ANOTACIJA. Šį metodinį darbą (rusų kalba) sudaro kontrolinio darbo užduotys iš skyriaus „Šviesos reiškiniai“ temų. Pateiktos kelių lygių užduotys, jos trumpai apibūdintos. Galima naudoti skirtingų lygių klasėms ir mokiniams. Daug patenkinamo lygio užduočių  leidžia efektyviai organizuoti diferencijuotą darbą su mokiniais. Mokiniai gali išsirinkti užduotis pagal savo gebėjimus ir lygį. Kelių lygių užduotys leidžia įgyvendinti kontrolinio darbo vertinimo diferencijavimą. Skirta fizikos mokytojams, dirbantiems rusų kalba ugdomose  mokyklose.

AUTORIUS. Fizikos vyr. mokytoja Liudmila Rys


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Fizika, 7 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. „Fizikinių dydžių matavimas. Medžiagos būsenos. Šiluminis kūnų plėtimasis“. Diferencijuotos kontrolinio darbo užduotys>>>>> (2015-06)

ANOTACIJA. Šį metodinį darbą (rusų kalba) sudaro kontrolinio darbo užduotys iš skyrių „Fizikinių dydžių matavimas“ ir „Medžiagos būsenos. Šiluminis kūnų plėtimasis“ temų. Pateiktos kelių lygių užduotys, jos trumpai apibūdintos. Galima naudoti skirtingų lygių klasėms ir mokiniams. Daug patenkinamo lygio užduočių  leidžia efektyviai organizuoti darbą su silpnais mokiniais. Mokiniai gali išsirinkti užduotis pagal savo gebėjimus ir lygį. Kelių lygių užduotys leidžia įgyvendinti kontrolinio darbo vertinimo diferencijavimą. Skirta fizikos mokytojams, dirbantiems rusų kalba ugdomose  mokyklose.

AUTORIUS. Fizikos vyr. mokytoja Liudmila Rys


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Anglų kalba, 5-6 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. “Speaking about Diana Frances Spencer’s life”. Pamokos planas>>>>> (2015-06)

ANOTACIJA. Darbe pateikiama: detalus pamokos planas, „Power Point“ programa parengta iliustruota informacija apie Dianos Spencer gyvenimą,  pateikiami žemėlapiai (integruojama su geografija), padalomoji medžiaga mokiniams. Pamoka skirta kalbėjimo įgūdžiams lavinti vartojant Past Simple laiką. Laukiami rezultatai: mokiniai gebės kalbėti apie Dianą Spencer bent 2 sakiniais, vartodami Past Simple laiką.

AUTORIUS. Anglų k. vyr. mokytoja Rima Norkienė


DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ. Lietuvių kalba (valstybinė), 6 kl.

PAVADINIMAS, ŽANRAS, PRISTATYMO DATA. „Žodžio forma ir reikšmė. Daugiareikšmiai žodžiai.“ Pamokos planas>>>>> (2015-06)

ANOTACIJA. Pamokos planas skirtas lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Kartu su pamokos planu pateikiamos „Smart Notebook“ programa parengtos užduotys, padalomoji medžiaga – lapai su užduotimis, žaidimo kortelės, lentoje nagrinėjamų taisyklių spausdinti variantai, įsivertinimo lentelės. Pamokos uždavinys: mokiniai, išnagrinėję žodžio formos ir reikšmės sąvokas, paaiškins, kas yra daugiareikšmiai žodžiai, pagrindinė žodžio reikšmė, pateiks bent po 2 pavyzdžius.

AUTORIUS. Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Raimonda Salienė


 

Tinklapis nerenka jokios informacijos (vartotojo kompiuteryje nesaugoja slapukų).
OK